CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija

CERANEO – Centre for Development of Non-Profit Organizations 

Ciljevi osnivanja, sukladno Statutu

  • CERANEO je think tank organizacija koja prikuplja, analizira i istražuje probleme u području socijalne politike potičući inovativne pristupe u njihovom rješavanju, te istražuje i zagovara značajniju ulogu civilnog društva.

The objectives of the establishment, according to the Statute

  • CERANEO is a think tank organization that collects, analyzes and investigates problems in the area of ​​social policy, promoting innovative approaches in addressing these issues, explores and advocates for greater role of civil society.

Svrha i područje djelovanja

  • CERANEO prikuplja i analizira sve relevantne programe, zakone i odluke koje je od 1995. godine donijela Vlada i Grad Zagreb u širem području socijalne politike i civilnog društva. Prikupljaju se slične informacije iz tranzicijskih i razvijenih zemalja te posebno informacije vezane uz aktivnosti različitih programa Europske unije. Prikupljene informacije sustavno se biraju i analiziraju.

Purpose and area of activity

  • CERANEO collects and analyzes all relevant programs, laws and decisions from 1995, enacted by the Government and the City of Zagreb in the broad area of ​​social policy and civil society. It collects similar information from transition and developed countries, and in particular information related to the activities of the various EU programs. All information are systematically selected and analyzed.

ISTRAŽIVAČKI TIM

Naš istraživački tim sastoji se od stručnjaka s područja socijalne politike, socijalnog rada, sociologije, metodologije društvenih istraživanja, marketinga neprofitnih organizacija i menadžmenta. Članice i članovi su ugledni znanstveni djelatnici (sveučilišni profesori, asistenti i znanstveni novaci, te istraživači). CERANEO broji 16 aktivnih članica i članova koji su uključeni u naše projekte i daju svoj doprinos kroz sudjelovanje i promociju rezultata projekata na domaćim i nadnacionalnim skupovima i konferencijama. CERANEO ima 4 zaposlenice, na radnim mjestima programske koordinatorice, asistentice na projektima i tajnice. Radi se o visokoobrazovanim djelatnicama čije je daljnje obrazovanje omogućeno kroz aktivnosti organizacije.

RESEARCH TEAM

Our research team consists of experts in the field of social policy, social work, sociology, methodology of social research, marketing and management of nonprofit organizations. Members are renowned scientific experts (university professors, teaching assistants and research assistants, and researchers). CERANEO has 16 active members who are involved in our projects and make their contribution through participation and promotion of project results at national and international meetings and conferences. CERANEO has three employees: program coordinator, project assistant and secretary. They are highly educated employees who have a possibility for further education through organization’s activities.