sespi

Predstavnici visokoobrazovnih institucija i think-tank organizacija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Srbije održali su radni sastanak u Zagrebu 08. veljače 2013. godine te osnovali Jugoistočno europsku inicijativu u socijalnoj politici i civilnom društvu kao regionalne mreže skraćenog naziva SESPI (Southeast European Social Policy Initiative). Članice mreže su institucije koje se bave istraživanjem, obrazovanjem i zagovaranjem u području socijalne politike i civilnog društva. Institucije čiji su predstavnici potpisali Izjavu o osnivanju su:

 • Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), Odsjek za socijalni rad na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu (Bosna i Hercegovina);
 • Fakultet političkih nauka Univerziteta Crne Gore, NVO Institut Alternativa (Crna Gora);
 • CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija, Studijski centar za socijalni rad, Katedra za socijalnu politiku (Hrvatska);
 • Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, Department za Socijalni rad (Kosovo);
 • Institut za socijalni rad i socijalnu politiku, Filozofski fakultet, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij (Makedonija);
 • Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju Centar za liberalno- demokratske studije, Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka (Srbija).

Suradnja se ostvaruje kroz:

 1. međusobno informiranje o aktivnostima i planovima naših institucija
 2. provođenje zajedničkih istraživačkih projekata
 3. suorganizacija konferencija, seminara i radionica
 4. gostujuća predavanja
 5. razmjena studenata i nastavnika
 6. razmjena publikacija.

Regionalna mreža osnovana je putem instituta Zakona o udrugama (čl. 3., Narodne novine br. 88/2001., 11/2002.) sa statusom udruge bez svojstva pravne osobnosti.

Sjedište SESPI mreže je Nazorova 51, 10 000 Zagreb, a CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija je domaćin udruge te u okviru svog javnog djelovanja i internet prostora predstavlja mrežu, njene planove i aktivnosti.

Upravljanje udrugom temelji se na načelima dobre vladavine. Svaka članica mreže ima ravnopravan položaj. U slučaju pokretanja zajedničkih projekata i aktivnosti svaka od članica za te aktivnosti, u okviru svoje organizacije, otvara poseban podračun svog žiro-računa te u skladu sa predviđenim aktivnostima informira partnere u projektu.

U upravljanju mrežom prakticirat će se jednoglasno – konsenzualno donošenje odluka. Udruga će prakticirati održavanje sastanaka jednom godišnje.

O osnivanju i djelovanju udruge članice će na primjeren način informirati javnost u svojoj zemlji i regiji.

 

Representatives of higher education institutions and think-tank organizations from Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Croatia, Kosovo, Macedonia and Serbia, at a meeting held in Zagreb on 8th of February 2013, signed Statement of Establishment of Southeast European Initiative in Social Policy and civil society, as a regional network – SESPI (Southeast European Social Policy Initiative). Members of SESPI network are institutions involved in research, education and advocacy in the field of social policy and civil society. Institutions whose representatives signed the Statement of Establishment are:

 • Initiative for Better and Humane Inclusion (IBHI), Faculty of Political Sciences, Department of Social Work, Sarajevo, (Bosnia and Herzegovina)
 • University of Montenegro, Faculty of Political Sciences, NGO Institute Alternative, (Montenegro)
 • CERANEO – Centre for Development of Non-Profit Organizations, University of Zagreb, Faculty of Law, Department for Social Work, (Croatia)
 • University of Prishtina, Faculty of Philosophy, Department of Social Work, (Kosovo)
 • Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Philosophy, Institute for Social Work and Social Policy, (Macedonia)
 • Faculty of Economics, Finance and Administration, Center for Liberal-Democratic Studies, University of Belgrade, Faculty of Political Sciences, (Serbia).

Collaboration is practiced through:

 1. exchange of information on the activities and plans of our institutions
 2. implementation of joint research projects
 3. co-organized conferences, seminars and workshops
 4. guest lectures
 5. the exchange of students and teachers
 6. exchange of publications.

Establishment of regional network is based on Law on Associations (Official Gazette no. 88/2001, 11/2002, article 3) with the status of an association without legal personality.

Seat of network is in Zagreb, Nazorova 51, and CERANEO is host association and in its website provides a special space for SESPI network, its plans and activities.

Association management is based on a principles of good governance. Each network member has an equal position. In cases initiating joint projects and activities each member will open a separate sub-account of its bank account and in accordance with performed activities will inform partners in the project.